Dopuna pravilnika o PDV-u reguliše elektronske fakture

Ministarstvo fininasija donelo je još jednu dopunu pravilnika o porezu na dodatu vrednosti.

Ova dopuna pravlnika o PDV-u, koja je na snagu stupila 21. Maja 2022. godine, odnosi se na – propisivanje novih pravila za izdavanja elektronske fakture subjektima javnog sektora.

Novi član kojim je dopunjen pravilnik glasi ovako:

“Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora (određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje) izdaje elektronsku fakturu (u skladu sa pomenutim propisima).”

S obzirom na to da postoje poteškoće u radu ovih sistema, pravilnikom je utvrđeno da nakon što maloprodaja izda fiskalni račun javnom sektoru, javni sektor ima pravo da zatraži elektronsku fakturu.

Kada elektronska faktura prođe kroz sistem, a da se vaš promet ne bi duplirao i da ne bi plaćali duple poreze, vi prvobitni račun stornirate. 

Kada obveznik PDV-a izdaje elektronske fakture javnom sektroru?

Obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ili usluga i koji je evidentirao preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa propisima o fiskalizaciji, izdaje elektronsku fakturu, ukoliko:

1.subjekt javnog sektora koji je određen u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, uputi zahtev da mu se izda elektronska faktura;

2.upućeni zahtev sadrži broj fiskalnog računa i izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, obveznik PDV-a izdaje elektronsku fakturu i fiskalni račun „refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura.

Da bi zahtev koji je javni servis uputio obvezniku PDV-a bio validan on mora da sadrži:

*Broj fiskalnog računa

*Izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Posle izdavanja elektronske fakture, obveznik PDV može da izda i fiskalni račun u kojem je naveden podatak „refundacija” za promet za koji je prethodno izdat fiskalni račun i elektronska faktura.

Zašto je pravilnik ponovno dopunjen:

Razlog propisivanja ovog pravila je što podaci o prometu koji je izvršen subjektima javnog sektora i za koji je izdat fiskalni račun nisu vidljivi u Centralnom registru faktura (CRF), kao što je trebalo da bude.

S obzirom da sistem ne funkcioniše kako je bilo zamišljeno, izvršene su dopune Pravilnika o PDV-u kako obveznici ne bi došli u situaciju da dva putu duguju PDV i da se istovremeno stvore uslovi da podaci budu evidentirani u CRF-u.